Uttalande från styrelsen i Elverket Vallentuna AB (publ) med anledning av Ellevios offentliga kontanterbjudande

19 maj, 2017 / Nyheter

Styrelsen i Elverket Vallentuna AB (publ) rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Ellevios erbjudande om 97,00 kronor kontant per aktie.

Detta uttalande görs av styrelsen för Elverket Vallentuna AB (publ) (Elverket) i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 februari 2015 (Takeover-reglerna).

Bakgrund

Elleviokoncernen genom Ellevio Holding 1 AB (Ellevio) har idag den 19 maj 2017 offentliggjort ett kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket att överlåta sina aktier i Elverket mot ett vederlag om 97,00 kronor per aktie (Erbjudandet).[1]

Erbjudandet värderar Elverket till ca. 629 miljoner kronor baserat på 6 480 000 utestående aktier.

Det erbjudna vederlaget representerar enligt Erbjudandet en premie om:

  • 27,6% procent jämfört med slutkursen 76,00 kronor för Elverkets aktie på AktieTorget den 18 maj 2017, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
  • 31,1% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Elverkets aktie på AktieTorget under de trettio senaste dagarna fram till den 19 maj 2017,
  • 29,8% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Elverkets aktie på AktieTorget under de tre senaste månaderna fram till den 19 maj 2017, och
  • 55,5% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Elverkets aktie på AktieTorget under de 12 senaste månaderna fram till den 19 maj 2017.

Enligt Erbjudandet förväntas acceptfristen inledas omkring den 26 maj 2017 och avslutas omkring den 19 juni 2017. Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 22 juni 2017.

Av Erbjudandet framgår att den största aktieägaren E.ON Sverige AB (publ), som innehar sammanlagt cirka 43,43 procent av aktierna och rösterna i Elverket, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.[2]

Erbjudandet är villkorat av, bland annat, att det accepteras i sådan utsträckning att Ellevio blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Elverket efter full utspädning, och att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Elverket erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Ellevio acceptabla villkor. Ellevio har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av fullföljandevillkoren som framgår av Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Ellevios hemsida www.ellevio.se där Erbjudandet i sin helhet finns tillgängligt.

Styrelsen har, efter skriftlig begäran från Ellevio, tillåtit Ellevio att genomföra en begränsad s.k. due diligence-undersökning avseende Elverket i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Under denna process har icke-offentliggjord finansiell information som rimligen kan förväntas påverka priset på Elverkets aktier rörande det första kvartalet 2017 lämnats till Ellevio. Denna information har därefter offentliggjorts före offentliggörandet av Erbjudandet genom publiceringen den 18 maj 2017 av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2017.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen har analyserat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används vid bedömningar av offentliga uppköpserbjudanden, innefattande bland annat budpremie i relation till aktiekursen, Elverkets värdering i relation till jämförbara bolag och jämförbara företagsöverlåtelser, aktiemarknadens förväntningar på Elverkets lönsamhets- och kursutveckling samt styrelsens bedömning av Elverkets långsiktiga värde baserat på förväntade framtida kassaflöden.

Styrelsen har även beaktat utsikterna för Elverket som ett självständigt bolag samt möjligheter och risker som är förenade med ett sådant scenario, samt har i sin bedömning också vägt in att den största aktieägaren E.ON Sverige AB (publ) åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Mot denna bakgrund är styrelsens samlade bedömning av Erbjudandet att Erbjudandet återspeglar Elverkets tillväxt- och lönsamhetspotential och ger aktieägarna möjlighet att realisera sina investeringar med beaktande av denna potential redan idag.

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Ellevio uttalat i Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Elverket, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Ellevios strategiska planer för Elverket och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Elverket bedriver sin verksamhet. Styrelsen har därvid noterat att Ellevio i Erbjudandet uttalat följande.

Ellevios avsikter vid ett eventuellt förvärv av Elverket är att säkerställa att anställda vars färdigheter och kompetens matchar Ellevios kärnverksamhet ska erbjudas positioner inom Ellevio som tryggar deras framtida roller inom organisationen samtidigt som det säkerställer att dessa nyckelanställda fortsätter att stödja Vallentunaregionen för att garantera en stabil och säker verksamhet. För roller och funktioner som inte ligger inom Ellevios kärnverksamhet, såsom fältnära tjänster, kommer Ellevio arbeta för att säkerställa att dessa individer ska kunna fortsätta sina karriärer hos Ellevios samarbetspartners i regionen, med möjlighet att arbeta lokalt i Vallentuna-regionen för att säkerställa att kärnkompetensen kring Elverkets elnät bibehålls. Till sist har Ellevio valt att fokusera sin kärnverksamhet på planering, byggnation och drift av elnät, och har inte fattat ett strategiskt beslut om att bredda sin verksamhet till andra tjänsteerbjudanden, såsom elhandel. Ellevio är ödmjukt för det faktum att Ellevio idag inte besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att bedriva elhandelsverksamhet i den skala som föreligger inom Elverket. Ellevios avsikt är därför att identifiera en ansvarsfull och erfaren potentiell ägare som kan ta över elhandelsverksamheten. Under övergångsperioden har dock Ellevio för avsikt att forts

[1] Av Erbjudandet framgår närmare under vilka förutsättningar vederlaget kan komma att reduceras, bland annat vid vinstutdelning som betalas ut innan utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet. Inför årsstämman den 23 maj 2017 uppgår den föreslagna utdelningen till 2,75 kronor per aktie och föreslagen avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning är den 26 maj 2017.

[2] Utav Erbjudandet framgår närmare under vilka förutsättningar detta åtagande gäller.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se