Investerare & Press

Elverket Vallentuna består idag av tre affärsområden

Större delen av Elhandelsverksamheten utgörs av elförsäljning, vilken även motsvarar cirka 70 procent av koncernens totala omsättning. Kundernas förväntade förbrukning av el köps in och prissäkras finansiellt för att balansera elprisrisker och valutarisker. För att säkerställa att Elverket inte tar onödigt stora finansiella risker och för att säkerställa leveransen till våra kunder följer elhandelsverksamheten en av styrelsen antagen riskpolicy med riskmandat.

Som ett led i att bidra till en mer hållbar framtid erbjuder Elhandel även hållbarhetsinriktade produkter och tjänster som till exempel solceller. Vi tror på försäljning av förnybara och miljövänliga energilösningar som komplement till elförsäljningen. På den hårt konkurrensutsatta elmarknaden med mer än 130 andra aktörer är det en viktig framgångsfaktor för Elverket att skapa attraktiva och relevanta kunderbjudanden med tydlig nytta och långsiktigt värde för kunden. Utifrån våra kundsegments varierande behov, anpassar vi löpande våra erbjudanden för att vara aktuella för såväl nya som befintliga kunder.

ELVERKET VALLENTUNA ELNÄT AB ÄGER OCH UTVECKLAR NÄTET FÖR ELDISTRIBUTION I VALLENTUNA KOMMUN

Vår elnätsverksamhet äger elnätet och ansvarar för att distribuera el till alla fastigheter inom Vallentuna kommun. Vi underhåller och bygger ut elnätet i takt med inflyttning till kommunen. Vi driftövervakar elnätet 24 timmar om dygnet 365 dagar om året och har ständigt driftledare och montörer i beredskap för att åtgärda eventuella driftstörningar.

Elnätsverksamhet är så kallade naturliga monopol och bör som sådana regleras. Övervakande myndighet för elnät i Sverige är Energimarknadsinspektionen. Elverket är så kallad nätkoncessionsinnehavare inom Vallentuna kommun vilket innebär såväl rättigheter som skyldigheter. Vi har till exempel ensamrätt på att bedriva elnätsverksamhet inom koncessionsområdet, men vi har också skyldighet att ansluta alla som vill till elnätet och att bedriva verksamheten enligt de lagar och förordningar som gäller. De avgifter som tas ut av kunderna fastställs av Energimarknadsinspektionen.

Elnätsaffärens ambition är idag densamma som när vi startade för snart 100 år sedan – att driva ett väl fungerade elnät som ger boende, företag och andra organisationer en säker och trygg elleverans.

ELVERKET ENTREPRENAD AB

Affärsområde Entreprenad erbjuder energibranschen entreprenad-, service och konsulttjänster.

Affärsområde Entreprenad säljer och levererar entreprenad-, service- och konsulttjänster. Erbjudandet omfattas av byggnation, service, drift och underhåll av Elverkets eget elnät i Vallentuna samt elanläggningar av varierande storlek för externa kunder. Utöver detta utför Entreprenad även byggnation, service, drift och underhåll av gatubelysningsnät för vägföreningar, samfälligheter och kommuner.

Huvuddelen av våra medarbetare bor i eller kring Vallentuna. Korta transportvägar och god lokalkännedom innebär kostnadseffektiv logistik och snabba insatser vid störningar. Vi är väl förankrade i den bygd som vi bor och verkar inom och är därmed en attraktiv samarbetspartner i närområdet.

Kontakta oss gärna

Vi hjälper dig att teckna nytt abonnemang och besvarar frågor angående ditt elavtal.

Telefon: 08- 511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se