Avtalsvillkor – Särskilda villkor för aktuellt Elområde

§ 1 Allmänt
Elverket Vallentuna El AB, org.nr. 556473-5107 (”Elverket”), åtar sig att leverera
och kunden förpliktigar sig att betala i enlighet med de villkor som beskrivs i
detta avtal (”Avtalet”). Avtalet omfattar leverans av el. Avtalet träder i kraft
förutsatt att kund har lämnat fullständiga och korrekta uppgifter, har ett
gällande avtal med elnätsföretaget samt att kund uppfyller våra övriga
avtalsvillkor. Nätavgifter ingår ej i detta avtal, utan de betalar kund även fortsättningsvis
till kundens nätägare. Observera att Elverket inte kan säga upp ett
bundet avtal kunden har med en annan leverantör om kund inte lämnar
ändamålsenlig fullmakt.

Vid var tid gällande skatter och lagstadgade avgifter, vars utveckling inte
påverkas av detta avtal, tillkommer. Elverket har rätt att justera dessa utan att
meddela kunden i förväg. På samtliga anläggningar tillkommer en fast avgift
på 29 kr/månad per anläggning inklusive moms. Sedvanlig kreditupplysning
kan komma att genomföras och leda till att beställningen inte accepteras.
Uppger kund sin e-postadress får kunden direkt, via e-post, en bekräftelse på
avtal som tecknats via hemsidan. Uppges inte e-postadressen eller om kund
tecknat avtal via post, kommer kund istället få en bekräftelse via post inom en
vecka efter tecknat avtal. Kund ska kontakta Elverket om den inte fått någon
bekräftelse.

§ 2 Avtalstyper för aktuellt elområde
Vid avtalstecknandet anger kunden sin årsvolym, uttagsprofil samt vilket
elområde som elen skall levereras till. Priset på respektive avtalstyp anpassas
efter detta. Om kunden anger fel elområde, årsvolym och/eller uttagsprofil
förbehåller sig Elverket att ändra priset efter det elområde, årsvolym och
uttagsprofil som är korrekt. Om profil eller volymavvikelse uppstår som är
större än 10% förbehåller Elverket sig rätten att debitera eventuell merkostnad
till följd av detta.

Fast pris
Vid avtalstecknandet anger kunden vilket elområde som elen skall levereras till,
bindningstid och att priset anpassas efter detta. Om kunden anger fel elområde
förbehåller sig Elverket att ändra priset efter det elområde som är korrekt.
Elverkets avtal med fast pris har ingen uppsägningstid, men överenskommen
bindningstid. Avtal om fast pris övergår automatiskt till 3-månadersavtal vid
avtalets utgång om kunden inte tecknat nytt avtal. Om kund har ett avtal om
fast pris med oss och väljer att bryta avtalet, t ex genom att teckna ett nytt avtal
med ett annat elhandelsföretag, så påförs kunden en lösenavgift, se

Tidsbundna avtal nedan.
Rörligt pris
El med Rörligt pris är direkt kopplat till handeln på den nordiska elbörsen Nord
Pool. Påslag samt elcertifikatsavgift tillkommer. Vid timmätt anläggning
beräknas priset utifrån Elverkets inköpspris vilket baseras på Nord Pools
spotpris timme för timme. Vid månadsmätt anläggning utgår beräkningen från
Elverkets inköpspris för den gångna månaden och det elområde din anläggning
ligger i. Elcertifikatsavgiften kan ändras och vi aviserar avgiftsändringen på din
faktura innan den träder i kraft. Månadens pris för el samt elcertifikat meddelas
i samband med fakturering. Den ömsesidiga uppsägningstiden är tre kalendermånader
om inte annat avtalats. Tidsbundna avtal till Rörligt pris övergår
automatiskt till Rörligt pris till ordinarie prislista vid avtalets utgång om kunden
inte tecknat nytt avtal. Kunden bevakar själv när det är lämpligt att teckna
eventuellt fast avtal. Om leverans utgår under uppsägningsperiod utgår en
administrationsavgift om 400 kr.

Rörligt pris med Vintersäkring
Innebär att kunden har ett tidsbundet avtal med rörligt och fast pris för separata
perioder. Ett fast pris gäller under vintermånaderna, fr.o.m. 1 november t.o.m.
31 mars påföljande år. Det fasta priset och startdatum fastställs och
kommuniceras till kund senast 3 månader innan 1 november alt. när avtalet om
Året-runt-el tecknas och framgår av avtalet. Övriga månader under året övergår
det tidsbundna avtalet till rörligt pris under resterade tidsperiod. Om kund väljer
att bryta elavtalet så påförs en lösenavgift. Se nedan under Tidsbundna avtal
hur lösenavgiften beräknas.

Omteckningsrätt
Tecknas i samband med tecknande av elavtal med bundet pris. Gäller endast
privatpersoner med en årsförbrukning på högst 30 000 kWh. Omteckningsrätt
innebär att kund har rätt att förhandla om kundens avtal en gång under
avtalstiden till ett ordinarie pris som gäller vid omförhandlingstillfället. Det nya
avtalet skall ha minst samma avtalslängd som det ursprungliga avtalet.
Exempel: Om kund har tecknat ett 2-årsavtal som kunden tecknar om efter 1
år, tecknar kunden ett nytt avtal i minst två år och har då en total avtalstid på
tre år. Kostnaden för omteckningsrätten är 1200 kr inkl. moms och debiteras
på kundens första faktura. Beloppet återbetalas inte om kundens väljer att inte
utnyttja sin omteckningsrätt.

Tidsbundna avtal
Om Kunden säger upp och bryter Avtalet innan innevarande bindningstid löpt
ut har Elverket rätt till ersättning, vilken beräknas till 20 % av elpriset för
Kundens beräknade förbrukning under återstående del av bindningstiden, med
tillägg för eventuella årsavgifter samt 500 kr i administrationsavgift. Kvarvarande
avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleverans enligt Avtalet inte
påbörjats vid Kundens förtida uppsägning.

Tillägg och ursprungsmärkt el
De tillval och tillägg av ursprungsmärkt el som kund gör levereras så länge
Elverket erbjuder detta och/eller så länge kund själv önskar.

§ 3 Avtalets start och elmätarställning
Avtalet gäller från avtalets tecknande. Leverans gäller från och med avläst
elmätarställning som nätbolaget meddelar vid aktuellt månadsskifte. Genom
detta avtal medger kund även att Elverket får, utan kostnader för Elverket,
överföra kunds anläggningar till timmätning.

§ 4 Betalningsvillkor
Elverket Vallentuna Elnät AB (556907-2134) fakturerar på uppdrag av Elverket
Vallentuna El AB (556473-5107). Förfallodatum som anges på avsända
fakturor beräknas till 15 dagar efter fakturans utskriftsdatum, vilket vanligtvis
infaller den sista dagen i månaden (för Konsumenter ersätter detta punkten 4.1
i EL 2012 K). Betalningen ska vara oss tillhanda senast på angiven förfallodag.
Fakturering ska grundas på rapporterade mätvärden från elnätsföretaget till
oss. Om ingen rapportering skett senast den tionde dagen i månaden efter
leveransmånaden, får fakturering ske på preliminärt uppskattad mängd
överförd el. Den uppskattade mängden överförd el ska då fastställas med
ledning av konsumentens tidigare kända förbrukning. Avstämning sker så snart
rapporterade mätvärden erhålls från elnätsföretaget och framgår på nästföljande
faktura.

För utsänd betalningspåminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift.
Vid fakturering av fast avgift (se § 1) faktureras en andel av den på varje faktura.

§ 5 Flytt
Om kunden flyttar från angiven leveransadress avslutas avtalet från och med
flyttdagen utan lösenavgift. Kunden äger dock rätt att medflytta avtalet till den
nya adressen, förutsatt att kundens årsförbrukning är i samma nivå på den nya
anläggningen som den gamla. Dessutom måste den anläggning kunden flyttar
till ligga inom samma elområde som den tidigare anläggningen för att avtalet
skall kunna medflyttas. Elverket behöver meddelande om flytt senast 14 dagar
innan inflytt på den nya adressen. Kunden har betalningsansvar för
förbrukningen på leveransadressen så länge inte flyttanmälan är gjord.
Flyttanmälan gällande den tidigare adressen ska göras till nätbolaget.

§ 6 Kommunikation
Elverket förbehåller sig rätten att, om inte annat särskilt anges eller
överenskoms, skicka meddelanden och fakturor till Kunden i elektronisk form.
Meddelanden som skickas till av kunden angiven e-postadress och/eller
mobiltelefonnummer ska anses mottagna av kund samma dag. Kund
uppmanas regelbundet kontrollera sin e-post och sms-inkorg för att ta del av
information, fakturor och, i förekommande fall, eventuella ändringar rörande
Avtalet. Brev skickade från Elverket med A-post ska anses mottagna två (2)
arbetsdagar efter de postades. Brev skickade med B-post ska anses mottagna
fyra (4) arbetsdagar efter de postades. Kunden ansvarar för att Elverket alltid
har aktuella kontakt- och adressuppgifter till Kund även avseende elektronisk
kommunikation, t.ex. e-postadress och mobiltelefonnummer.

§ 7 Övrigt
Parterna i detta avtal förbinder sig att vid varje tidpunkt iaktta, förutom dessa
Särskilda villkor, elbranschens Allmänna Avtalsvillkor. För närvarande gäller EL
2012 K för Konsumenter (utformade efter överenskommelse med Konsumentverket)
och EL 2012 N för övriga kunder. Elverket äger rätt att ändra dessa
särskilda avtalsvillkor under förutsättning att kunden informeras minst två
månader före ikraftträdandet. Information om kundens konsumenträttigheter,
klago- och tvistemålshantering, ångerrätt, övrig information gällande
elhandelsavtalet och samtliga avtalsvillkor finns att läsa på www.elverket.se
eller kan beställas hos Elverkets kundservice.

§ 8 Adress till Elverket Vallentuna El AB
Elverket Vallentuna El AB
Box 36, 186 21 Vallentuna
Telefon Kundservice: 08-511 866 00
E-post: kundservice@elverket.se
www.elverket.se